Turun yleiskaava vuodelle 2029 hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.2.2023. Tässä puheenvuoroni yleiskaavakäsittelyssä:

”Arvon puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Haluan ryhmäni puolesta kiittää teitä pitkästä tiestä tähän hetkeen, kun pääsemme hyväksymään yleiskaavan täällä kaupunginvaltuustossa. Vihreät ovat jatkuvasti kannattaneet sitä, että tarvitsemme kokonaisvaltaisen kaupunkisuunnittelun tueksi yleiskaavan. Näin pitkä prosessi yleiskaavan laatimisessa on kuitenkin ongelmallinen, koska prosessin alkamisesta tähän hetkeen monet periaatteet siitä, millä tavalla Turkua halutaan kehittää, ovat ehtineet muuttua.

Vihreälle ryhmälle on ollut tärkeää, että yleiskaava tukee kestävää kaupunkirakennetta ja sitä, että Turku on viihtyisä ja vehreä kaupunki. Nyt esitetyssä ehdotuksessa yleiskaavaksi on tämän osalta paljon hyvää. Olemme koko prosessin ajan kannattaneet Kupittaan siirtolapuutarhan säilyttämistä siirtolapuutarhana, ja nyt päätettävä merkintä “siirtolapuutarha-alue ja virkistysalue” mahdollistaa ainutlaatuisen alueen kehittämisen nykyistä avoimemmaksi ja toiminnallisemmaksi.

Esitetyssä yleiskaavassa on kuitenkin asioita, joihin emme ole tyytyväisiä. Tulenkin tekemään vihreän ryhmän puolesta muutosesityksen, jolla haluamme säilyttää Kupittaanpuiston pääosin turkulaisten liikkumisen ja viihtymisen paikkana. Muutosesityksemme Juhana Herttuan koulun “arvokas rakennus tai rakennetun ympäristön kokonaisuus” merkinnän säilyttämisestä tarkoituksena on, että Turussa ei liian kevein perustein unohdeta jo nyt olemassa olevan rakennuskannan arvoa.

Kuten varmaankin kaikki tunnustamme, Turku kulkee jälkijunassa kestävän liikkumisen osalta. Tästä olemme saaneet lukea myös lehdistä viime aikoina. Me vihreät olemme läpi prosessin vastustaneet ratkaisuja, jotka kannustavat yksityisautoiluun asukasviihtyvyyden ja luontoarvojen kustannuksella. Tähän liittyvät vihreiden esitykset Kähärin puistotien tievarauksen, Kurjenmäen tunnelivarauksen  ja Hämeentien-Maariankadun välin pääkokoojaväylä -merkinnän poistamisesta.

Esitän siis, että:

1. Kähärin puistotien tievaraus poistetaan.

Perustelut: Tievaraus ei ole tarpeellinen, vaan olisi viheralueelle, luontoarvoille ja asukasviihtyisyydelle haitallinen. Tien toteuttaminen tulisi kaupungille kalliiksi ja lisäisi yksityisautoliikennettä kaupunginvaltuuston yksimielisesti asettaman kulkumuototavoitteen vastaisesti.

2. Siirretään Hippoksentien varren VU-1 -merkintä Hippoksentien ja Uudenmaankadun risteykseen pääosin Veritas Stadionin ja Marli Areenan tonteille kartan mukaisesti. Muilta osin pohjaehdotuksessa oleva VU-1 -merkintä vaihdetaan VU-merkinnäksi.   

Perustelut: Kaavamerkintä ”VU” mahdollistaa liikunta- ja virkistyspalveluiden riittävän kehityksen Lemminkäisenkadun ja Hippoksentien varrella: Kupittaanpuistoa on syytä kehittää ensisijaisesti nykyisten toimintojen lähtökohdista siten, että uusille ja kehittyville urheilu- ja liikuntalajeille varataan kehitystilaa. VU-1 -merkinnän mukaisille toiminnoille (urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajantoimintoihin liittyvät yritys-, majoitus-, tutkimus-, opetus- ym. toimintaa palvelevat rakennukset ja rakennelmat) on mahdollista löytää tilaa Hippoksentien ja Uudenmaankadun risteyksestä ja muualta Tiedepuiston alueelta, jotta Kupittaan liikuntakeskittymää voidaan kehittää entisestään. Kupittaan puiston mahdollinen urheilupaikkapainotteinen täydennysrakentaminen tulee kohdentaa jo rakennettuun ympäristöön ja parkkialueille, ja urheilupuiston puistomainen sekä avoin luonne tulee säilyttää.  

3. Kurjenmäen tunnelivaraus poistetaan.

Perustelut: Tunneli ei ole tarpeellinen, vaan tulisi kaupungille kalliiksi ja lisäisi yksityisautoliikennettä kaupunginvaltuuston yksimielisesti asettaman kulkumuototavoitteen vastaisesti.

4.  Pääkokoojaväylä -merkintä poistetaan väliltä Hämeentie-Maariankatu.

Perustelut: Etenkin pidemmällä tähtäimellä keskustaa ja vanhaa kaupunkia on syytä rauhoittaa ylimääräiseltä läpiajolta. Pääkokoojavälyä -merkintä on syytä poistaa väliltä Hämeentie-Maariankatu Uudenmaankadulla ja Aninkaistenkadulla. Tällöin keskustaa ja etenkin Vanhaa Suurtoria ja Tuomiokirkkotoria voidaan kehittää viihtyisäksi kokonaisuudeksi. Pääväylä -merkinnän poistaminen ei estä keskustaan tai sen läpi ajoa, mutta ohjaa tarpeetonta läpiajoa muille reiteille. Tarkemmat liikenteelliset ratkaisut tehdään asemakaavoituksessa ja katu- sekä liikennesuunnitelmissa.

5. ”Arvokas rakennus tai rakennetun ympäristön kokonaisuus” -merkintää ei poisteta Juhana Herttuan koulusta. 

Perustelut: ”Arvokas rakennus tai rakennetun ympäristön kokonaisuus” -merkinnän poistaminen Juhana Herttuan koulun osalta asemakaavoitusprosessiin viitaten ei ole perusteltua. Aarne Ehojoen suunnittelema modernistinen koulurakennus on yleiskaavatyössä todettu säilytettäväksi rakennusperintökohteeksi. Kohdeluettelo on museokeskuksen, kaupunkisuunnittelun ja rakennusvalvonnan yhteistyössä laatima, eikä kiinteistön osalta ole yleiskaavoitusprosessin aikana tapahtunut mitään sellaisia muutoksia, jotka antaisivat syyn epäillä luokituksen ajantasaisuutta.

Kiitos!”